Kurzarbeit în România

Odată cu apariția OUG 132/2020 privind măsurile de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, în limbajul de resurse umane a început să fie vehiculat termenul de kurzarbeit, fără ca acesta să fie menționat într-un act normativ.

În data de 25 mai 1910 Germania a introdus pentru prima dată un sistem de „Kurzarbeitergeld” („bani pentru muncă redusă”), ca răspuns la scăderea activității în industria de extracție a potasiului și a îngrășămintelor. Prin această asigurare cancelarul Theobald von Bethmann-Hollweg a găsit o soluție, prin care să securizeze veniturile salariaților, fără a crea o povară suplimentară pe angajator, la prima criză economică din Republica Weimar. Sistemul acesta, reformat în anul 1924, permite ca salariații să primească o indemnizație pentru orele reduse din programul de lucru de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA), agenția care este, de asemenea, responsabilă cu acordarea indemnizației de șomaj. Astfel, un salariat căruia i se reduce din motive economice activitatea, este plătit de angajator pentru numărul de ore prestat, diferența de ore fiind acoperită la o valoare 60% din plata orară, din această asigurare socială.

La acest sistem s-a revenit în anul 2009, pe durata crizei financiare, Germania fiind singurul stat din G7 care și-a păstrat rata ocupării la un nivel stabil, devenind o soluție etalon pentru situații de criză, deși PIB-ul său a suferit o contracție de 6%.

În aplicarea acestui sistem trebuie menționat faptul că sistemul Kurzarbeit vine în completarea modalităților de flexibilitate a orelor de lucru. Angajaților din Germania li se permite, de obicei, să lucreze ore suplimentare și să acumuleze credite în „conturile lor de timp de lucru”. Din acestea pot fi scăzute orele nelucrate, în timpul recesiunilor, fără niciun efect asupra salariilor, iar angajatorii pot să utilizeze Kurzarbeit numai atunci când ”conturile de timp de lucru” sunt epuizate, ceea ce ajută la limitarea costurilor bugetare.

Ca măsuri de protecție a salariaților și angajatorilor pe timpul crizei Covid-19 mai multe state au apelat la această măsură: Republica Cehă, Austria, Slovenia, Franța  și România, fiecare din acestea adaptându-l la specificul național. Spre exemplu, sistemul kurzarbeit austriac oferă salariaților o completare a veniturilor pentru orele nelucrate de 90% din salariul net.

Modelul german a fost preluat de Comisia Europeană, fiind baza programului SURE, lansat în aprilie 2020, finanțat cu 100 miliarde euro, fonduri pe care statele membre le pot împumuta. României îi revine suma de 6 miliarde.

România a adoptat pe 07.08.2020, OUG 137/2020 actul normativ reglementează acordarea unor forme de sprijin financiar angajatorilor, salariaților, precum și altor categorii de persoane fizice afectate de situația epidemiologică actuală.

Astfel, în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului (cu minim 5 zile anterior datei reducerii programului).  Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

Pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din diferenţa dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate, ca urmare a reducerii timpului de muncă, în completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat. Indemnizația se suportă de angajator și se achită salariatului la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor sociale de șomaj, după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă reprezintă venit de natură salarială şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, salariatul beneficiind de toate drepturile de asigurat.

În sarcina angajatorului sunt instituite următoarele interdicții: de angajare de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, precum şi de subcontractare de activităţi desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus (interdicţia se raportează şi la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare); de a solicita executarea de muncă suplimentară din partea salariaților afectați de reducerea programului; de a acorda bonusuri, precum şi alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management a angajatorului (după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii); în lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniţia concedieri colective; nu pot beneficia  instituţiile publice, angajatorii care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate, potrivit legii și angajatorii care sunt înregistraţi în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale. 

De asemenea, pot solicita decontarea indemnizației doar angajatorii care îndeplinesc următoarele conditii: 1. măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii; 2. reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri/veniturilor realizate din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior.

Procedura de decontare HG nr.719/27.08.2020 se bazează pe o cerere a angajatorului completata cu o declarația pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor și lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului și depusă la AJOFM.

Avantajele acestui sistem sunt pentru toate părțile implicate: angajatorul nu este nevoit să concedieze angajatul, distrugând astfel structura echipei şi pierzând experienţa acumulată, cu perspectiva redresării şi reluării activităţii la nivelul de dinainte de implementarea măsurii; statul evită costurile cu şomajul generat de concedierea angajatului şi continuă să încaseze impozit şi contribuţii sociale; angajatul îşi păstrează locul de muncă şi primeşte salariul redus cu mai puţin de 12,5% pe durata aplicării programului.

Strategia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027

La 13 ani de la aderarea de către România a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în apropierea datei de început a unei noi Strategii europene în domeniul protecției persoanelor cu handicap (2021-2027), Guvernul României a lansat dezbatere pubblică Strategia Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027.

Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu Handicap (CDPH) este primul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic în domeniul drepturilor omului care abordează în mod specific handicapul (termenii handicap și dizabilitate fiind inițial identici -rezultatul traducerii din franceză respectiv engleză; ulterior definind elemente distincte: handicapul = bariera individului față de mediu, dizabilitatea= reducerea abilităților generate de boală/eveniment. Momentan Constituția României se referă la protecția persoanelor cu handicap, art 50, motiv pentru care apreciez ca toate actele normative ar trebui să se raporteze la acest termen constituant). Scopul convenției este „să promoveze, să protejeze și să garanteze că toate persoanele cu handicap se bucură de toate drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și să promoveze respectul pentru demnitatea lor inerentă”.

Unul din principiile de bază al Convenției este ca persoanele cu handicap să aibă acces fizic, informațional și comunicațional la produsele, serviciile și programele pe care societatea le pune la dispoziția membrilor săi. Accesibilitatea reprezintă baza participării depline a persoanelor cu handicap la viața socială, în toate palierele sale: educație, sănătate, protecția juridică a drepturilor, ocupare, protecție socială, viață independentă. Asigurarea accesibilității face obiectul art. 9 din CDPH dar se reflectă, în mod sistematic în celelalte articole ale Convenției (arborescent rights).

Strategia Europeană privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027 (gândită pe o perioadă mai scurtă decât acutala strategie care se derulează din 2010 și care își propune o evaluare a implementării la 3 ani), pornește de la analiza situației actuale: 100 mil. persoane cu handicap la nivelul UE sunt deprivate de unul din drepturile lor de bază, ceea ce se reflectă în drepul de a avea o viața independentă, cu o incidență mai mare privind copiii și accesul acestora la educație, respectiv a femeilor, pentru care dizabilitatea reprezintă o formă suplimentară de discriminare salarială și de lezare a demnității în oricare din formele sale (în viața de familie sau profesională).

O altă realitate evidențiată de diagnoza Stategiei europene este cea a faptului că 28.7% din populația cu dizabilitate din UE se află în risc de sărăcie și excluziune socială și are o rată mult mai mică de ocupare (50.6%), a faptului că fac obiectul unor politici publice reduse în toate palierele, a celor care vizează accesibilitatea sau reprezentarea în funcții publice și politice a acestora (număr foarte redus de reprezentanți în aceste funcții dintre persoanele cu handicap). Măsurile de austeritate post-criza financiară din 2008 au avut un impact negativ asupra vieții persoanelor cu handicap, cu consecințe în prezent (copiii/adolescenții din 2008-2010 încep să fie adulți).

Printre soluțiile propuse se regăsesc: stabilirea principiilor definirii termenului de dizabilitate la nivelul UE, stabilirea la nivel național a unor strategii cu obiective ambițioase, clare și măsurabile, inclusiv o listă de acțiuni planificate cu perioade de timp clare și resurse alocate în următoarele domenii: egalitate, participare, liberă circulație și viață independentă, accesibilitate, ocuparea forței de muncă și formare profesională, educație și cultură, reducerea sărăciei și excluziunii sociale, reducerea cazurilor de violență și abuz, integrarea handicapului și sensibilizarea societății, includerea în toate politicile publice a drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv pe orizontală între politicile UE, cu includerea accesului la servicii sociale transfrontalier, precum și cu privire la noile tehnologii, inteligență artificială, în cadrul Pilonului European de Drepturi Sociale și planul de măsuri pentru Europa Socială.  Un pas important făcut în acest sens este faptul că programarea fondurilor europene 2021-2027 are condiție favorizantă orizontală dizabilitatea.

Apreciez ca sunt punctate în cadrul proiectului de Strategie Națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 (lansat în dezbatere publică), o mare parte dintre aceste puncte. Cu toate acestea, măsurile propuse trebuie să reflecte mai bine diferențele existente față de situația la nivel european, în condițiile în care situația din România este mult mai gravă decât media europeană (din nou la coada clasamentului). Un alt aspect care ar fi de îmbunătățit este stabilirea calendarului pentru acțiunile propuse în planul de măsuri al strategiei.

Potrivit strategiei, numărul total de persoane cu dizabilităţi era de 853.465, reprezentând 3,85% din populația României, (date ANDPDCA). Observăm diferența față de datele Eurostat, potrivit cărora România are aproximativ un sfert din populația cu vârste de peste 16 ani cu dizabilități, din care persoanele cu limitări ale activității severe reprezintă 6% din populație (1,2 milioane persoane). Diferența provine din raportarea la alți itemi, în acest context, dizabilitatea este măsurată în conformitate în baza conceptului de limitare a activității generale, ca „limitare a activității pe care persoanele o fac de obicei, ca urmare a problemelor de sănătate apărute cel puțin în ultimele șase luni.

Rata ocupării persoanelor cu dizabilități din România a rămas aceași de la data integrării – 12% , ceea reprezintă unul din criteriile de bază ale evaluării efectelor politicilor publice în acest domeniu, iar unul din motivele acestui rezultat îl au și modificările legislatiei privind unitățile protejate. Dintre persoanele cu dizabilități care au un loc de muncă, 19% se află în risc de sărăcie, iar totalul populației cu dizabilități înainte de transferurile beneficiilor sociale era de 72%, iar după transferuri rămâne 32% (deci pentru jumătate din populația aflată în această situație prestația socială nu o scoate din sărăcie). Acest fapt dovedește o data în plus că soluția pentru reducerea sărăciei rămâne un mix între prestații și servicii sociale. Aici cred ca strategia și planul de măsuri ar putea detalia și nuanța între diferitele tipuri de dizabilități, respectiv prestații sociale țintite pe nevoie – revin aici la voucherul social prin care pot fi plătite anumite servicii.

Finanțarea din fondul de handicap poate fi o soluție coerentă, bazată pe principiul specificului taxei, care să suporte, pe principii asemănătoare fondului de accidente de muncă și boli profesionale, terapii ocupaționale, formare profesională adaptată, suport pentru angajator prin consilierul profesional al persoanei cu handicap (o profesie la care m-am referit și în trecut) și medicul de medicina muncii (servicii adiționale nesuportate din CAS), finanțarea serviciilor necesare accesibilității, respectiv ale întreprinderilor sociale de inserție – și care să fie completată de finanțarea din fondurile europene.

Unul din obiectivele Strategiei, care se regăsește și în Programul de Guvernare al PNL este dezinstituționalizarea celor 18.000 de persoane cu dizabilități prin oferirea de alternative de viață independentă sau semi-independentă. Este un obiectiv major, la care sper să se ralieze viitorul Parlament, indiferent de culoarea politică. Amintesc ca dezinstituționalizarea a fost solicitată expres atât de Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei dna Dujna Mijatovic, în Raportul privind Pactul privind drepturile civile și politice, precum și, constant, în Rapoartele Comisiei Europene privind implementarea Programului național de Reformă și a recomandărilor specifice de țară.

Un alt obiectiv important al strategiei naționale constă în stabilirea unui set de indicatori privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, care însă ar trebui detaliat pentru a-și atinge scopul.

Referitor la educația incluzivă, baza de la care se dezvoltă principiile de viață independentă a persoanei cu handicap, sunt de apreciat pașii făcuți zilele acestea de Ministerul Educației, privind aprobarea programelor celor 425 de discipline școlare pentru învățământul special, în acord cu obiectiviul specific 6.1.6 din planul de acțiune. Par picăturile care încep să definească modul de abordare viitor privind accesul la educație al copiiilor de dizabilități, aspect dificil de soluționat la nivel mondial, în condițiile în care populația școlară a copiiilor cu dizabilități reprezintă 12% din populația școlară totală și 15% din cea care a abandonat școala, conform Raportului UNESCO privind Incluziunea și Educația 2020.

În concluzie, sfârșitul de an 2020 ne găsește într-o situație mai bună – avem un draft de strategie pentru următoarea perioadă, dar totuși destul de întârziat având în vedere că aplicarea acesteia ar trebui să înceapă în mai puțin de o lună.

© imaginea din acest text aparține World Bank Group Commitments on Disability-Inclusive Development

%d bloggers like this: