Pensiile, la sfarsitul unei ere…

Ieri in plenul Camerei Deputaților  (camera decizionala) dezbaterile legii pensiilor au luat o turnura tragic-comica, când parlamentarii puterii s-au retras unul cate unul de la vot, neputându-și asuma revenirea la valoarea punctului de pensie la 45%, atât cât ajunsese în timpul guvernării liberale.

Din nou valoarea punctului de pensie este stabilită aleator, fără o indicare clara a ceea ce stă la fundamentarea lui.  Nu ne explică nimeni cum dl. Boc a ajuns la o valoare a punctului de pensie de 732,8 lei… de ce nu 735, ca-i mai rotund, sau 730 lei??

Acest lucru mă face să revin asupra unui subiect pe care l-am mai dezbătut: sfârșitul erei sistemului de pensii bazat pe susținere intergenerațională, grevat de criza demografica, inflație și voința guvernanților care transformă un drept într-un element de șantaj electoral.

Să facem următorul calcul (de dragul demonstraţiei, vom presupune că trăim într-o lume în care nu există inflaţie şi în care preţurile, salariile şi taxele sunt îngheţate la nivelul de acum).

Ionel e un tânăr care tocmai se angajează. Ca orice tânăr, salariul lui net de încadrare nu e nici prea-prea, nici foarte-foarte: să presupunem că e de 1100 de lei. Ionel are 23 de ani. Întrucât e criză şi criza va dura – să presupunem! – multă vreme de acum încolo, hai să zicem că în 2015 leafa lui Ionel va fi tot de 1100 de lei.

Ia să vedem însă câţi bani plăteşte Ionel CAS-ul timp de 5 ani (adică 60 de luni) la o leafă mizeră de 1100 de lei. Păi la valorile actuale va plăti 491 de lei x 60 de luni= 29.460 lei.

Ei, aici e buba. Ionel are numai 28 de ani şi deja a plătit în contul statului toată suma pe care statul i-ar returna-o în cazul în care ar ieşi la pensie la 65 de ani şi ar mai trăi încă 3-4 ani, cât e speranţa de viaţă a bărbaţilor din România.

Cum aşa? Păi să facem un mic calcul. Pensia medie din România e aproximativ 750 de lei. Din contribuţiile date statului până la 28 de ani, Ionel ar putea primi (presupunând că timp de 37 de ani banii săi vor sta undeva într-o valiză, nu într-un cont care îi va multiplica măcar prin dobândă) o pensie medie timp de 29.460 lei /750= 39,28 de luni. Adică peste 3 ani. Păi e numai bine: iese la pensie la 65 de ani, mai trăieşte 3 ani şi la 68, după cum zic statisticile, moare!

Totuşi, nimeni nu îi explică lui Ionel, şi nici nouă, ce se întâmplă cu CAS-ul pe care el îl plăteşte între 28 şi 65 de ani, adică timp de 37 de ani. Adică 444 de luni. Presupunând că Ionel va rămâne la aceeași salariul, asta ar însemna că timp de 444 de luni va vărsa în buzunarul statului încă 444 x 491 lei, =218.004 lei. Destul de mult, dacă e să mă întrebaţi pe mine. Şi dacă Ionel, totuşi, e un ins dezgheţat, leafa i se va mări şi cotizaţia la stat va fi pe măsură. Unde se duc banii ăştia? Ce se întâmplă cu ei? Cum e posibil ca după numai 5 ani de muncă, fără un salariu deosebit, orice tânăr să-şi fi acoperit deja pensia medie pe care ar putea-o primi la bătrâneţe, înainte să moară?

De fapt, ce găuri acoperă munca de o viaţă a lui Ionel? Şi de ce trebuie Ionel să muncească 37 de ani pentru ca banii lui să se ducă în altă parte decât în propria bunăstare de după pensionare? Şi cât credeţi că mai poate rezista un sistem în care 5 ani munceşti pentru tine şi 37 de ani pentru o cauză neştiută de nimeni, în afară de politicieni?

Nu credeți că este mult mai corect un sistem de pensii în conturi personale, cu capitalizare, astfel cum propune Partidul Național Liberal, în programul „Pentru o noua economie”, în care fiecare să își cumuleze sumele din pensii în funcție de cât contribuie, iar Ionel să primească o sumă apropiată[1] de cei 247.464 lei cât reprezintă contribuția lui timp de 42 de ani la o valoare egala a salariului[2]? Să vedem care ar fi suma care i-ar reveni la pensie…247.464 lei/38 luni (varianta cea mai sumbra, dar bazată pe statisticile referitoare la speranța de viața a bărbaților din România) =6.874 lei… parcă suna mai bine față de 750 lei, cât primește pe sistemul actual…


[1] suma crește in funcție de portofoliul de investiții, și se scad comisioanele de administrare)

[2] greu de crezut însă că cineva rămâne cu același salariu din prima zi de serviciu

Când, cum, unde este prevăzută în legislația română medierea

Pentru că în ultimele zile am fost întrebată, în legătură cu ultimele mele postări despre mediere am ajuns și la discuții referitoare la sediul materiei. Mai exact unde legislația face trimitere la mediere. Voi face o scurtă trecere în revistă a prevederilor referitoare la mediere din noile coduri de procedură civilă și penală.

Codul de Procedură Civila, adoptat 2010

Art. 21. – (1) Judecătorul va recomanda părţilor soluţionarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.

(2) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii.

Art. 432. – (1) Părţile se pot înfăţişa oricând în cursul judecăţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească tranzacţia lor.

(2) Dacă părţile se înfăţişează la ziua stabilită pentru judecată, cererea pentru darea hotărârii va putea fi primită chiar de un singur judecător.

(3) Dacă părţile se înfăţişează într-o altă zi, instanţa va da hotărârea în camera de consiliu.

Art. 433. – Tranzacţia va fi încheiată în formă scrisă şi va alcătui dispozitivul hotărârii.

Art. 434. – Hotărârea care consfinţeşte tranzacţia intervenită între părţi poate fi atacată, pentru motive procedurale, numai cu recurs la instanţa ierarhic superioară.

Art. 435. – Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care tranzacţia părţilor este urmarea procedurii de mediere.

Art. 904. – (1) Cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă cele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, numele copiilor minori ai celor 2 soţi ori adoptaţi de aceştia.

(2) Dacă nu sunt copii minori, se va menţiona în cerere această împrejurare.

(3) La cerere se vor alătura o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere ale copiilor minori.

(4) La cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din mediere cu privire la desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului.

Codul de Procedura Penala, 2010

Art. 16. – (1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:

a) fapta nu există;

b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;

c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;

d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;

e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;

f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;

g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;

h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;

i) există autoritate de lucru judecat;

j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 23. – (1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.

(2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.

(3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.

Art. 275. – (1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:

2. în caz de încetare a procesului penal, de către:

a) inculpat, dacă există o cauză de nepedepsire;

b) persoana vătămată, în caz de retragere a plângerii prealabile sau în cazul în care plângerea prealabilă a fost tardiv introdusă;

c) partea prevăzută în acordul de mediere, în cazul în care a intervenit medierea penală;

Art. 312. – (1) În cazul când se constată printr-o expertiză medico-legală că suspectul sau inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului propunerile sale împreună cu dosarul, pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.

(2) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi în situaţia în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană.

(3) Suspendarea urmăririi penale se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.

Art. 367. – (1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va permite participarea acestuia la judecată.

(2) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, iar temeiul suspendării priveşte numai pe unul dintre ei şi disjungerea nu este posibilă, se dispune suspendarea întregii cauze.

(3) Suspendarea judecăţii se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.

(4) Încheierea dată în primă instanţă prin care s-a dispus suspendarea cauzei poate fi atacată separat cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror, părţile şi persoana vătămată prezente, şi de la comunicare, pentru părţile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

(5) Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în termen de 3 zile de la primirea dosarului.

(6) Procesul penal se reia din oficiu de îndată ce inculpatul poate participa la judecată sau la încheierea procedurii de mediere, potrivit legii.

Art. 483. – (1) După încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul sesizează instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în fond şi trimite acesteia acordul de recunoaştere a vinovăţiei, însoţit de dosarul de urmărire penală.

(2) În situaţia în care se încheie acordul numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu privire la unii dintre inculpaţi, iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi se dispune trimiterea în judecată, sesizarea instanţei se face separat. Procurorul înaintează instanţei numai actele de urmărire penală care se referă la faptele şi persoanele care au făcut obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei.

(3) În cazul în care sunt incidente dispoziţiile art. 23 alin. (1), procurorul înaintează instanţei acordul de recunoaştere a vinovăţiei însoţit de tranzacţie sau de acordul de mediere.

Art. 486. – (1) În cazul în care între părţi s-a încheiat tranzacţie sau acord de mediere cu privire la acţiunea civilă, instanţa ia act de aceasta prin sentinţă.

(2) În celelalte cazuri instanţa poate dispune disjungerea acţiunii civile şi trimiterea ei la instanţa competentă potrivit legii civile, când soluţionarea laturii civile ar întârzia soluţionarea procesului penal.

România, ca stat membru și medierea

Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala a fost adoptata la 23 aprilie 2008 si are ca obiectiv facilitarea accesului la soluționarea alternativă a litigiilor și promovarea soluționarii pe cale amiabilă a acestora prin încurajarea utilizării medierii și asigurarea unei relații echilibrate între mediere și procedurile judiciare, cât și condițiile desfășurării medierii transfrontaliere.

Prin art.4-5 din aceasta directiva se stabilește obligația statelor membre de a încuraja, prin orice mijloace pe care le consideră potrivite, elaborarea unor coduri voluntare de conduită și acceptarea acestora de către mediatori și organizațiile care furnizează servicii de mediere, precum și a altor mecanisme eficace de control al calității privind furnizarea serviciilor de mediere. O instanță la care a fost introdusă o acțiune poate, atunci când este cazul și având în vedere toate circumstanțele cazului respectiv, să invite părțile să recurgă la mediere pentru a soluționa litigiul. Instanța poate, de asemenea, invita părțile să participe la o sesiune de informare privind recurgerea la mediere dacă astfel de sesiuni sunt organizate și sunt ușor accesibile.

O altă obligație a statelor membre vizează încurajarea, prin orice mijloace pe care le consideră potrivite, punerea la dispoziția publicului larg, în special pe internet, a informațiilor privind modalitățile de contactare a mediatorilor și a organizațiilor care oferă servicii de mediere.

Directiva 2008/52/CE trebuie sa fie transpusă până la 21.05.2011.

Pana in prezent doar patru tari (Estonia, Franța, Italia si Portugalia) au informat Comisia asupra faptului ca au transpus in dreptul intern normele UE in materie de mediere.

Referitor la acest aspect comisarul pentru justiție, d-na Viviane Reding a declarat aceste masuri ale UE sunt foarte importante pentru ca promovează un acces alternativ si suplimentar la justiție in viața de zi cu zi. Sistemele de justiție dau oamenilor posibilitatea de a pretinde respectarea drepturilor lor. Accesul efectiv la justiție este protejat in conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Cetățenilor si întreprinderilor nu ar trebui sa li se îngrădească drepturile doar pentru ca le este greu sa apeleze la sistemul de justiție, pentru ca nu își pot permite acest lucru, nu pot sa aștepte derularea procesului sau nu fac fata birocrației. Fac apel la statele membre sa dea dovada de hotărâre in punerea in aplicare neîntârziata a normelor UE in materie de mediere: minimul necesar este de a permite litigiilor transfrontaliere sa fie soluționate pe cale amiabila. Dar de ce sa nu mergem mai departe? De ce aceste masuri sa nu fie disponibile la nivel național? In final, de acest lucru vor beneficia cetățenii si întreprinderile, societățile si economiile, precum si sistemul juridic in sine.

Conform unui studiu recent finanțat de UE, timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat, in medie, intre 331 si 446 de zile suplimentare, in UE, iar costurile juridice suplimentare variază de la 12.471 de euro la 13.738 de euro pe caz.

Elementul crucial in orice mediere este încrederea in proces, in special atunci când cele doua parți provin din tari diferite. Prin urmare, normele UE încurajează statele membre sa prevadă controlul calității, sa elaboreze coduri deontologice si sa ofere cursuri de formare mediatorilor, pentru a se asigura de existenta unui sistem eficient de mediere. Un cod deontologic european pentru mediatoria fost dezvoltat cu sprijinul Comisiei Europene si a fost lansat la data de 2 iulie 2004. Codul deontologic european stabilește câteva principii la care mediatorii pot decide sa adere in mod voluntar;  aceste principii se refera la competenta, numire, taxe de mediere, promovarea serviciilor mediatorilor, independenta si imparțialitate, acordul de mediere si obligatia de confidențialitate. Lista organizațiilor semnatare ale Codului deontologic european este publicata aici.

Medierea poate rezolva problemele dintre întreprinderi, angajatori si angajați, proprietari si chiriași sau familii, astfel incit relațiile dintre aceștia sa se poată menține si chiar consolida, intr-un mod constructiv – un rezultat care nu poate fi întotdeauna realizat prin intermediul procedurilor judiciare. Soluționarea litigiilor in afara instanței economisește resursele sistemelor de justiție si poate reduce in mod potențial cheltuielile aferente. Soluționarea litigiilor pe cale electronica face medierea la distanta din ce in ce mai accesibila.

De ce este medierea o soluție?

Medierea este o modalitate de soluționare a disputelor pe cale amiabilă, voluntară care implică un terț imparțial, neutru, acceptat de toate părțile implicate în diferend, care asistă părțile în conflict, în cadrul unor întâlniri față în față, să ajungă la un acord acceptat de ele, în beneficiul ambelor părți.

În acest scop mediatorul ajută părțile în conflict să accepte responsabilitatea de a comunica și de a lucra împreună pentru a-și găsi soluțiile proprii la nevoile lor, bazându-se pe încrederea cu care părțile l-au învestit la momentul alegerii lui.

Medierea se bazează pe o serie de reguli și principii, fiind un proces complex, dar care se desfășoară într-un mediu informal, fără presiunea unor proceduri greu de înțeles de către persoanele neinițiate (cum se întâmplă în cazul procesului judiciar).

Avantaje:

 • Decizia îți aparține: Responsabilitatea și autoritatea de a ajunge la un acord rămân celor care sunt părți în conflict. Mediatorul nu ia decizii și nici nu dă consultanță părților, fiind cel care facilitează comunicarea dintre parți și le ajută să negocieze pentru a ajunge la o soluție acceptată de către părți.
 • Se concentrează asupra nevoilor și intereselor părților: Medierea analizează cauzele de fond ale problemei și caută soluțiile care se potrivesc cel mai bine nevoilor pentru satisfacerea intereselor, iar soluția răspunde intereselor părților.
 • Relația dintre părți este mai ușor de îmbunătățit decât în cazul procesului: Dacă se adresează instanței, relația se deteriorează, deoarece o parte câștigă, iar cealaltă pierde, dar și datorită presiunilor exterioare la care sunt supuși suplimentar (termene lungi, procedură complicată, stresul găsirii unui apărător) .
  Medierea privește în viitor, atât la rezolvarea problemelor, cât și la păstrarea relațiilor.
 • Informală: Medierea poate fi un proces mai puțin intimidant spre deosebire de o instanța judecătorească. Din moment ce nu exista reguli stricte de procedură, această flexibilitate le permite persoanelor implicate să-și găsească cea mai buna cale spre un acord.
 • Rezolvare mai rapidă decât in instanță: unde pot trece ani până se finalizează un proces de judecată, pe când un acord prin mediere poate fi obținut și în câteva ore. Durata unei medieri depinde, în principal, de stadiul disputei, de voința părților de a rezolva problemele și de capacitatea de a negocia a acestora.Disputa se poate soluționa într-o sesiune de mediere sau în mai multe, în funcție de complexitate. Părțile, împreuna cu mediatorul, vor agrea planificarea ședințelor de mediere.
 • Costuri mai mici: Un proces in instanta este costisitor, iar costurile pot depăși beneficiile.  Într-un proces de mediere costurile sunt reduse și suportate egal de ambele părți, cu excepția unei alte înțelegeri a părților. Dacă nu puteți ajunge la un acord prin mediere, alte opțiuni legale sunt încă posibile. Chiar și un acord parțial poate scădea din taxele litigiului care ar urma pentru rezolvarea problemelor nerezolvate la mediere.
 • Confidențialitate: Majoritatea cazurilor din instanța judecătorească se discută în ședințe publice, ceea ce expun părțile unei presiuni suplimentare, în mediere  discuțiile au loc într-un cadru care asigură confidențialitate. La mediere participă doar mediatorul cu părțile, și eventual asistenții parților (avocați, rude, consultanți, fără ca aceștia să intervină în proces). Mediatorul este obligat să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor aflate pe parcursul medierii, cu excepția cazurilor prevazute de lege și să restituie părților orice înscrisuri folosite de către acestea în timpul medierii. Părțile pot decide să păstreze și ele confidențialitatea asupra informațiilor din cadrul medierii. Toți participantii vor semna acorduri de păstrare a confidențialității.
  Mediatorul nu poate fi chemat ca martor, decât în cazuri excepționale prevăzute de lege.
Drepturile părților în mediere:
·         sunt libere să decidă dacă acceptă procesul de mediere și acordul rezultat;
·         se pot retrage oricând din procesul de mediere;
·         sunt libere să aleagă mediatorul;
·         au dreptul de a fi informate cu privire la procesul de mediere înainte de a accepta participarea la mediere;
·         au dreptul de a-și defini problemele și interesele, au control total asupra soluției de rezolvare a disputei;
·         au dreptul de a beneficia de serviciile unui mediator neutru și imparțial;
·         au dreptul la confidențialitate din partea mediatorului.
În principiu, toate cauzele asupra cărora părțile se pot înțelege prin negociere pot fi soluționate prin mediere.
·         Dispute civile: grănițuire, revendicare, probleme locative, executarea unui contract, despăgubiri etc.
·         Dispute de familie: neînțelegerile dintre soți privind continuarea căsătoriei, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor, precum și orice alte neînțelegeri.
·         Comerciale (de afaceri): Executarea  și interpretarea contractelor, încetarea unor înțelegeri, pretenții etc
·         Organizaționale: dispute în cadrul unor companii, asociații, organizații sindicale, patronale, federații.
·         Victima-agresor (penale): fapte pedepsite de legea penala în România pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală.
·         În comunitate: vecini, asociații de proprietari, dispute în școală, dispute de mediu, etc.
·         Relații de muncă.

Ticalosii ani de crestere economica…

Într-o perioada în care popularitatea guvernanților și a sa personal au atins cota de avarie pentru orice partid care își propune să mai intre în Parlament în următoarele cicluri electorale, dl. Băsescu declara la Dornești (interesanta locație) îngrijorarea fata de deficitul de 3 miliarde de euro al bugetului de pensii.

Mai mult decât atât domnia sa a găsit și vinovații. “Cert este că exact ticăloșii care au cumpărat voturi păcălindu-i pe pensionari că le pot dubla pensiile acum țipă. Şi dintre oamenii politici, şi din presă”. La remarca unui jurnalist că PNL a pierdut alegerile, Băsescu a spus: “Nu suficient față de ticăloșiile făcute cu bugetul țarii în 2007 şi 2008“.

Pentru ca a trecut ceva timp, îmi permit sa fac o recapitulare cifrica a situației bugetare din 2007-2009.

Astfel, la sfârșitul mandatului guvernului Tăriceanu, la bugetul de stat, in decembrie 2008 veniturile au fost de 61,03 miliarde lei, în timp de cheltuielile au ajuns la 80,89 miliarde lei, deficitul fiind de aproape 19,86 miliarde lei, echivalent cu aproape 3,94% din PIB.

Acest deficit a crescut în anul 2009 la 7,2% din produsul intern brut, respectiv 36,4 miliarde lei, ca urmare, in principal, a reducerii încasărilor din impozitul pe profit (-8,9%), precum si a celor din TVA (-16%) si a taxelor vamale (-31,9%) dar si creșterii cheltuielilor bugetului general consolidat cu 1,4% fata de 2008 (193 miliarde lei).

Execuția lunara a bugetului de pensii pe anul 2009 incriminează fără echivoc guvernanții acelui moment, guvernul PDL-PSD. Desi deficitele apar încă din luna ianuarie, care cumulate ianuarie-martie 2009 demonstrau existenta unui deficit de -326.460.327 lei premierul Boc ia decizia majorării punctului de pensie la 718,4 lei de la 1 aprilie. Tot de la 1 aprilie 2009 se ia o noua măsură: acordarea din bugetul de stat a unei noi prestații, neluată în calcul la fundamentarea legii bugetului de stat, și anume pensia minim garantata in valoare de 300 lei, de care beneficiază toți acei pensionari a căror valoare a pensiei este sub acest nivel, mai exact 1.081.000 persoane, după informațiile expunerii de motive, cu un impact financiar de 748.500.000 lei la nivelul anului 2009. Sa nu uitam ca luna mai 2009 a fost campanie electorala pentru europarlamentare, unde am avut si o candidata independenta controversata…

Pe un fond de deficit financiar vizibil la bugetul de stat, ca urmare a incapacității colectării impozitelor si TVA-ului, creezi o noua cheltuiala, pur electoral, pe care o majorezi in apropierea unui alt eveniment: alegerile prezidențiale. Astfel, la 30 septembrie 2009 la bugetul de pensii se acumulase un deficit de -1.880.204.601, cu toate acestea la 1 octombrie 2009 valoarea punctului de pensie se majorează la 732,8 lei iar noua prestație, a pensiei minime garantate, acordata din aprilie s-a majorat la 350 lei. O noua campanie electorala, noi pomeni electorale ce grevează pe întreg bugetul…

S-a dezbătut mult pe seama acțiunilor guvernării liberale referitoare la creșterea pensiilor. Simt nevoia unor argumente tehnice si nu a unora emoționale, adesea invocate in dezbateri. In anul 2006 este primul an când bugetul asigurărilor sociale nu doar ca nu înregistrează deficit dar realizează un excedent impresionant: 1.133.000.000 lei. Acest surplus s-a realizat cu toate ca au fost realizate cheltuieli suplimentare, dar total sustenabile: majorarea treptata in 3 etape a punctului de pensie (ianuarie 2006 323 lei, septembrie 2006 339,3 lei, decembrie 2006 396,2 lei ). In acest an are prima creștere a numărului salariaților ajungându-se la 4.617.400 persoane, ceea ce demonstrează încă o data eficienta cotei unice in scoaterea unui segment al contribuabililor din economia subterana.

Anul 2007 reprezinta al doilea an in care exista excedent la bugetul de pensii. Nivelul sau nu are aceeași valoare ridicata dar continua sa aibă o valoare impozanta 863.000.000 lei. Sa recapitulam măsurile luate în 2007: majorarea in 2 etape a valorii punctului de pensie (416 lei in septembrie si 514 lei în noiembrie) precum și dublarea punctajului acordat pentru fiecare an de timp util realizat în fostele unități agricole cooperatiste acordata pensionarilor agricultorilor care nu au intrat în procesul de majorare din anul 2004 ajungând la 0,57255 puncte, începând cu septembrie 2007. Si în acest an numărul salariaților înregistrați are o creștere ajungând la 4.749.200 persoane.

In anul 2008 numărul salariaților este in creștere fata de 2007, ajungând la 4.833.200 persoane, după acest an numărul salariaților reîncepe sa scadă însa ca urmare a politicilor fiscale dezastruoase ale guvernului Boc…. Execuția bugetului pe anul 2008 arata un trend ascendent pana in luna noiembrie, ceea ce a permis majorarea pensiilor in 2 etape: ianuarie (581,3 lei) si octombrie (697,5 lei), precum si acordarea unui punctaj suplimentar celor care au lucrat in grupe superioare de munca. Începând din luna martie 2008 de la bugetul asigurărilor sociale se transfera către fondurile de pensii autorizate pentru pensiile obligatorii private (pilonul 2), valoarea totala a viramentelor la nivelul anului 2008 fiind de 1.054.611.783 lei. Deficitul înregistrat la bugetul de pensii a reprezentat 0,03% PIB, dar total acoperit din excedentele anterioare.

In an de criza, dar si an electoral, in 2009 (când s-a semnat primul acord de împrumut cu FMI) costurile cu personalul au fost cu 2,4% mai mari decât in 2008… Ce înseamna in limbaj comun asta? Incapacitate de a incasa taxe, acordare de avantaje anumitor firme care fac rulaj transfrontalier (cross-border sales) dar si angajări suplimentare, deși pe hârtie numarul agentiilor guvernamentale s-a redus…

Nota de plata a venit inca de anul trecut, cand de la o rata de 3,4% a somajului in 2008  s-a ajuns la 7,8% in 2009 si crescand la 8,3% in ultimele luni.  Astazi avem 740.000 de şomeri (rata somajului fiind in martie 8,46%), peste 105.000 de firme mici şi mijlocii închise sau suspendate, pensionari care au ajuns la limita subzistenţei, spitale în care oamenii nu-şi mai găsesc drumul către sănătate, din cauza lipsei de finanţare.

Guvernul Boc la instalarea în funcție ne promitea că şi-a propus să sprijine angajarea tinerilor în conformitate cu specializările obținute pentru a stopa exodul forței de muncă tinere şi specializate din țară. Aceeași tineri în rândul cărora, conform datelor Eurostat, rata șomajului a urcat in aceasta perioada dramatic, 20,6% dintre tinerii români de sex masculin erau șomeri….

La un an si jumătate de la semnarea primului acord păgubos cu FMI guvernul Boc ne-a adus la o datorie externa de 87,027 miliarde, în creștere cu 8,37% faţă de finalul lui 2009, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Națională a României (BNR),  amanetând viitorul mai multor generații…

In aceste condiții cum e posibil sa arunci vina unei proaste gestionari pe o alta guvernare care a adus excedent la bugetul asigurărilor sociale, când prin măsurile luate ai adus acest buget la un deficit de -6.459.000.0000 lei într-un an, ceea ce reprezinta 2,61% din PIB (din care subvenție 1,3% din PIB) ?!?!

%d bloggers like this: