Alocaţia pentru copii diferenţiată în funcţie de venituri

577987_10151283106497259_195187159_nComisia de muncă a Senatului a aprobat un raport de respingere privind iniţiativa legislativă semnată de mai mulţi parlamentari de la PSD, PNL, PPDD pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, care stipula creşterea alocaţiei pentru copii, începând cu 2014, de la 42 de lei la 200 de lei. Comisia de muncă a respins, de asemenea, un amendament care prevedea creşterea alocaţiei la 100 de lei din 2014 şi cel privind acordarea diferenţiată a alocaţiei în funcţie de veniturile părinţilor.

Motivaţia respingerii creştererii alocaţiei pentru copii diferenţiate în funcţie de veniturile părinţilor a fost argumentată de imposibilitatea discriminării copiilor pe motiv de venit, fără a se face şi o analiză de impact bugetar sau/şi macroeconomic al potenţialului de dezvoltare a copiiilor din familii sărace prin creşterea acestui venit dedicat copiilor.

Totuşi, deşi art.1 din Legea nr.61/1993 prevede faptul că „se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare şi că beneficiază de alocaţe de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani” există deja diferenţe de cuantum în funcţie de vârsta acestora fără a se ridica o excepţie de neconstituţionalitate pe motiv de vârstă, astfel potrivit art.3 alin.(1) din aceeaşi lege „cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţă, denumit în continuare ISR (500 lei), după cum urmează:  a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani (sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap); b) 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani”.

De asemenea, prevederile art.49 alin.(2) din Constituţie nu limitează posibilitatea legiuitorului de a susţine diferenţiat copiii cu nevoi speciale sau din grupuri vulnerabile, din contră menţionează această obligaţie de protecţie în sarcina statului. „Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.”

Ziua tatălui

tataPrin Legea nr.319/2009 au fost legiferate ca sărbători în România Ziua Mamei și Ziua Tatălui, ca urmare a unei propuneri venite din partea societății civile, cu scopul de a sublinia importanța fiecăruia dintre cei doi părinți în viața de familie și în universul copilului.

Ziua Mamei se sărbătorește în prima duminică a lunii mai, iar cea a tatălui în a doua duminică a lunii mai, fiind sărbătorite oficial, pentru prima dată în România, în luna mai 2010. La acel moment România era singura din statele membre ale Uniunii Europene care nu sărbătorea această zi.

Un comportament parental și stil de viață sănătos, pot constitui modele pentru copii și pot astfel modela societatea într-un mod pozitiv. În acest fel, mamele și tații pot contribui la dezvoltarea unei societăți întregi.

Aniversarea zilei mamei și tatălui oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima dragostea și respectul pentru părinții lor, un sentiment care are ca țel consolidarea relației mamă-copil, respectiv tată-copil și, în consecință, în dezvoltarea emoțională a fiecărui copil.

Recomandarea CE 112/2013 Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării

       IMG_0788 - Copie Astăzi fiind ziua internațională a lucrătorilor sociali, care merită omagiul nostru pentru munca lor de a încerca să facă această lume mai bună, mai egală și incluzivă, voi aborda un subiect despre care am mai scris, dar subsecvent principiilor de bunăstare socială, și anume sărăcia în rândul copiiilor, ca cei mai vulnerabili în fața dezechilibrelor sociale, fie ele culturale sau financiare.

         Cred cu tărie că prevenirea situațiilor de excluziune socială sunt soluția, iar ca aceasta să fie eficientă în cazul copiilor, trebuie utilizate strategii integrate prin care să fie sprijiniți părinţii în dobândirea accesului pe piaţa muncii cu ajutoare pentru venit adecvate şi cu acces la serviciile esenţiale pentru viitorul copiilor, cum ar fi o educaţie (preşcolară) de calitate, sănătate, locuinţe şi servicii sociale, precum şi cu posibilitatea de a participa şi de a-şi exercita drepturile, toate acestea ajutându-i pe copii să-şi atingă întregul potenţial şi dezvoltându-le adaptabilitatea.

         La inceputul acestei luni a fost publicata Recomandarea 112/2013 Investiţia în copii: ruperea cercului vicios al defavorizării a Comisiei Europene.  Voi cita din cuprinsul acesteia, elementele cele mai relevante.

         Pornind de la principiul ca intervenţia timpurie şi prevenţia sunt esenţiale pentru dezvoltarea unor politici mai eficace şi mai eficiente, întrucât cheltuielile publice implicate de remedierea consecinţelor sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor tind să fie mai mari decât cele necesare pentru intervenţii la o vârstă timpurie și că în perioada crizelor financiare şi economice, cum este cea actuală, au un impact considerabil asupra copiilor şi a familiilor, cu o creştere a proporţiei celor care trăiesc în condiţii de sărăcie şi excluziune socială în mai multe ţări, se recomandă statelor membre să dezvolte şi să pună în aplicare politici pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale a copiilor şi pentru promovarea unei mai bune calităţi a vieţii, prin strategii multidimensionale, conform următoarelor orientări:

1.  PRINCIPII ORIZONTALE

– abordarea problemei sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor prin strategii integrate, astfel încât toţi copiii să-şi poată realiza pe deplin potenţialul;

– abordarea problemei sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor din perspectiva drepturilor copiilor, pentru a se garanta că aceste drepturi sunt respectate, protejate şi aplicate;

– aşezarea în prim plan a interesului superior al copilului şi considerarea copiilor drept deţinători de drepturi independenţi, recunoscând, în acelaşi timp, importanţa susţinerii familiilor ca entităţi cu rol prioritar în îngrijirea copiilor;

– păstrarea echilibrului cuvenit între politicile universale, menite să promoveze o bună calitate a vieţii pentru toţi copiii, şi abordările direcţionate înspre susţinerea celor mai defavorizaţi;

– concentrarea atenţiei asupra copiilor expuşi unui risc sporit din cauza defavorizărilor multiple, cum este cazul copiilor romi, al copiilor imigranţilor sau ai membrilor minorităţi etnice, al copiilor cu nevoi speciale sau cu handicap, al copiilor aflaţi în îngrijire alternativă sau al copiilor străzii, al celor cu părinţi încarceraţi, precum şi al copiilor din gospodării expuse unui risc crescut de sărăcie, cum sunt cele cu un singur părinte sau cele ale unor familii numeroase;

– susţinerea investiţiilor în copii şi familii şi asigurarea cadrului pentru continuitatea politicilor şi planificarea pe termen lung; evaluarea modului în care reformele politice îi afectează pe cei mai defavorizaţi şi luarea de măsuri pentru compensarea eventualelor efecte negative.

2. DEZVOLTAREA DE STRATEGII INTEGRATE, BAZATE PE TREI PILONI PRINCIPALI

2.1. Accesul la resursele adecvate

Susţinerea participării părinţilor pe piaţa muncii

 – Recunoaşterea legăturii strânse dintre participarea părinţilor pe piaţa muncii şi condiţiile de trai ale copiilor;

– asigurarea faptului că munca “merită efortul”, prin identificarea şi compensarea dezavantajelor specifice cu care se confruntă părinţii atunci când intră, rămân sau progresează pe piaţa muncii, inclusiv a celor legate de conceperea sistemelor fiscale şi de prestaţii sociale şi de interacţiunea dintre acestea;

– încurajarea inserţiei profesionale şi a participării la munca remunerată a părinţilor singuri şi a celei de a doua persoane care contribuie la venitul familiei pe piaţa muncii remunerate, promovarea egalităţii dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii şi în ceea ce priveşte responsabilităţile familiale;

– asigurarea unui sprijin mai amplu pentru reintegrarea părinţilor pe piaţa muncii după un concediu parental, prin măsuri de formare profesională şi ajutor pentru găsirea unui loc de muncă, acordând o atenţie deosebită celor aflaţi în situaţii de risc;

– intensificarea eforturilor de asigurare a accesului efectiv pentru toate familiile, inclusiv pentru cele aflate în situaţii vulnerabile şi care locuiesc în zone defavorizate, la educaţie şi îngrijire accesibile financiar şi de bună calitate pentru copiii de vârste mici;

– adaptarea criteriilor de concepere şi eligibilitate pentru serviciile de îngrijire a copiilor la tipologii tot mai diverse ale programului de lucru, ajutându-i astfel pe părinţi să-şi respecte angajamentele profesionale sau să-şi găsească un loc de muncă, păstrând, în acelaşi timp, în centrul atenţiei interesul superior al copilului;

– promovarea calităţii, inclusiv a locurilor de muncă şi a unui mediu profesional care să le permită părinţilor să găsească un bun echilibru între muncă şi rolul de părinte, printre altele, prin concedii parentale, sprijin la locul de muncă şi programe de lucru flexibile.

         Asigurarea unui nivel de trai adecvat printr-o combinaţie de tipuri de prestaţii – copiii ar putea să se bucure de un nivel de trai adecvat, compatibil cu o viaţă demnă, printr-o combinare optimă a prestaţiilor băneşti cu cele în natură:

– sprijinirea veniturilor familiilor prin prestaţii adecvate, coerente şi eficiente, inclusiv prin stimulente financiare, alocaţii familiale sau pentru copiii aflaţi în întreţinere, alocaţii pentru locuinţe şi sisteme de venit minim;

– completarea programelor de ajutoare băneşti pentru venit cu prestaţii în natură, în special în legătură cu nutriţia, îngrijirea copilului, sănătatea, locuinţa, transportul şi accesul la activităţi sportive şi socioculturale;

– asigurarea faptului că sprijinul financiar pentru copii şi criteriile de eligibilitate pentru acesta reflectă evoluţia condiţiilor de trai şi garantează o redistribuire echitabilă în funcţie de grupurile de venituri;

– asigurarea posibilităţii de a beneficia efectiv de prestaţiile la care au dreptul copiii sau familiile lor prin facilitarea accesului la acestea şi prin oferirea de servicii de informare aflate la dispoziţia beneficiarilor;

– furnizarea de prestaţii acordate pe baza veniturilor sau de alte prestaţii specifice, în aşa fel încât să se evite stigmatizarea, prestaţiile să fie adaptate la nevoile diferite ale copiilor şi să se reducă riscul de sărăcie, evitându-se, în acelaşi timp, descurajarea intrării pe piaţa muncii a celei de a doua persoane care contribuie la venitul familiei sau a părintelui singur;

– folosirea cu discernământ a prestaţiilor familiale condiţionate de comportamentul părinţilor sau de frecventarea şcolii de către copii şi evaluarea impactului potenţial negativ al unor astfel de măsuri;

– instituirea de mecanisme regulate şi adaptabile de livrare a prestaţiilor, care să asigure o acoperire maximă şi să ofere copiilor maximul de beneficii, cum ar fi plăţile în avans.

2.2. Accesul la servicii accesibile financiar şi de calitate

         Reducerea inegalităţii la vârste mici, prin investiţii în educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari – valorificarea potenţialului de incluziune socială şi de dezvoltare al educaţiei şi îngrijirii preşcolarilor, folosind aceste instrumente ca pe investiţii sociale menite să reducă inegalităţile şi problemele cu care se confruntă copiii defavorizaţi, printr-o intervenţie timpurie:

– asigurarea accesului la educaţie şi îngrijire de bună calitate şi incluzive pentru copiii preşcolari; garantarea faptului că acestea rămân accesibile financiar şi sunt adaptabile la nevoile familiilor;

– încurajarea participării copiilor proveniţi din medii defavorizate (în special a celor mai mici de trei ani), indiferent de situaţia ocupaţională a părinţilor lor, şi evitarea stigmatizării şi a segregării;

– sprijinirea părinţilor în asumarea rolului lor de educatori principali ai propriilor copii în timpul primilor ani de viaţă şi încurajarea serviciilor de educaţie şi îngrijire în direcţia colaborării strânse cu părinţii şi cu actorii din comunitate implicaţi în creşterea copiilor (cum ar fi serviciile de sănătate sau cele de sprijin pentru părinţi);

– informarea părinţilor pentru a-i ajuta să conştientizeze beneficiile participării la programe de educaţie şi îngrijire atât pentru copii, cât şi pentru ei înşişi; utilizarea sistemelor de educaţie şi îngrijire ca sisteme de alertă timpurie pentru identificarea problemelor fizice sau psihologice, a nevoilor speciale sau a abuzului, în familie sau la şcoală.

– compensarea variaţiilor sociale ale stilului de viaţă nesănătos şi abuzului de droguri şi alcool prin oferirea accesului la diete echilibrate şi la activităţi fizice tuturor copiilor;

– acordarea unei atenţii speciale copiilor cu handicap sau cu probleme de sănătate mintală, copiilor fără acte sau neînregistraţi, adolescentelor însărcinate şi copiilor din familii în care se abuzează de droguri sau alcool;

– Asigurarea unor locuinţe şi a unui mediu de viaţă sigur şi adecvat pentru copii – oferirea posibilităţii, pentru toţi copiii, de a creşte într-un mediu sigur, sănătos şi propice copiilor, care să răspundă nevoilor lor de dezvoltare şi de învăţare:

– oferirea accesului, pentru familiile cu copii, la locuinţe accesibile financiar şi de calitate (inclusiv la locuinţe sociale) şi remedierea situaţiilor de expunere la pericole de mediu, la supraaglomerare şi la precaritate energetică;

– sprijinirea familiilor şi a copiilor expuşi riscului de a rămâne fără locuinţă prin evitarea evacuărilor, a mutărilor care nu sunt necesare şi a separării de familie, precum şi prin oferirea de adăposturi temporare şi de locuinţe pe termen lung;

– luarea în considerare a interesului superior al copiilor în planurile de urbanism; evitarea ghetoizării şi segregării prin promovarea diversităţii sociale şi prin asigurarea unui acces adecvat la transportul public;

– reducerea expunerii dăunătoare a copiilor la un mediu social şi de viaţă deteriorat, pentru a evita transformarea lor în victime ale violenţei şi abuzului.

– asigurarea faptului că sărăcia nu este niciodată singurul motiv pentru luarea unui copil din grija părinţilor; scopul ar trebui să fie rămânerea sau întoarcerea copilului în familie, de exemplu prin remedierea lipsurilor materiale ale acesteia;

– asigurarea unei filtrări corespunzătoare pentru evitarea plasării copiilor în instituţii şi revizuirea cu regularitatea a cazurilor dacă astfel de plasări au avut totuşi loc;

– oprirea extinderii serviciilor de îngrijire instituţională pentru copiii lipsiţi de îngrijire părintească; promovarea, în schimb, a unei îngrijiri comunitare de calitate şi a asistenţei maternale într-un mediu familial, în care vocea copilului să se poată face auzită;

– asigurarea faptului că şi copiii lipsiţi de îngrijirea părintească au acces la servicii de calitate (atât la cele standard, cât şi la servicii specifice) în ceea ce priveşte sănătatea, educaţia, locurile de muncă, asistenţa socială, securitatea şi locuinţele, inclusiv în perioada de tranziţie spre vârsta adultă;

– oferirea de sprijin adecvat copiilor lăsaţi în urmă atunci când unul sau ambii părinţi emigrează în altă ţară în vederea găsirii unui loc de muncă, precum şi persoanelor care îşi asumă îngrijirea acestor copii.

– realizarea de eforturi pentru integrarea politicilor din domeniu şi a drepturilor copiilor în politicile

  EXPLOATAREA PE DEPLIN A INSTRUMENTELOR RELEVANTE ALE UE

         Abordarea cu prioritate în cadrul Strategiei Europa 2020 a problemei sărăciei şi a excluziunii sociale a copiilor

– mobilizarea gamei de instrumente şi indicatori disponibili în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru a da un nou elan eforturilor comune de rezolvare a problemei sărăciei şi excluziunii sociale a copiilor:

         – sprijinirea elaborării unor politici şi a inovării sociale bazate pe fapte, prin intermediul Programului pentru schimbări sociale şi inovare socială, al Fondului social european şi al iniţiativei Orizont 2020 şi utilizarea acestor programe pentru testarea, evaluarea şi extinderea posibilelor inovaţii politice;

– utilizarea la maximum a Fondului european de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate (pentru combaterea penuriei alimentare şi a lipsurilor care afectează copiii), a programelor europene de distribuire de lapte şi de fructe în şcoli (care furnizează produse cu valoare nutriţională pozitivă şi încurajează bunele obiceiuri alimentare) şi a programului Erasmus pentru toţi (care promovează accesul copiilor la educaţie, învăţarea informală şi sport);

– folosirea posibilităţilor oferite de fondurile structurale pentru sprijinirea copiilor şi a familiilor pentru elaborarea programelor operaţionale pentru 2014-2020 din cadrul Fondului social european şi al Fondului european de dezvoltare regională, conform recomandărilor specifice fiecărei ţări;

– folosirea corespunzătoare a obiectivelor tematice legate de promovarea ocupării forţei de muncă şi de sprijinirea mobilităţii acesteia, de promovarea incluziunii sociale şi de combaterea sărăciei, de investiţiile în educaţie şi competenţe şi de învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi a priorităţilor pentru investiţii corespunzătoare fiecărui domeniu. Acestea cuprind în special educaţia copiilor preşcolari, reducerea abandonului şcolar timpuriu, reconcilierea vieţii private cu cea profesională, accesul la servicii, inclusiv la serviciile sociale şi de asistenţă medicală, strategiile de dezvoltare locală ale comunităţilor, sprijinirea regenerării zonelor defavorizate şi trecerea de la servicii instituţionale la servicii comunitare;

– pentru asigurarea faptului că intervenţiile fondurilor structurale din perioada 2014-2020 sunt eficace, urmărirea unor strategii bazate pe fapte pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu, prin implicarea părţilor interesate relevante şi prin măsuri de sprijinire a trecerii de la îngrijirea instituţională la cea comunitară;

– promovarea parteneriatelor în programarea fondurilor structurale şi în accesul la acestea, prin implicarea părţilor interesate relevante la nivel naţional, regional şi local, în special a autorităţilor publice, a partenerilor sociali şi a organizaţiilor neguvernamentale relevante, în vederea mobilizării pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor.

Clasa pregatitoare – nepregatită de guvernanți

Una din schimbările produse de noua Lege a educatiei este trecerea clasei pregatitoare de  la gradiniță la școală. Ca multe din modificările din  actuala Lege a educației și aceasta, privind clasa pregatitoare, a fost facută și adoptată in grabă, fără consultări cu profesioniștii din sistem. Nu a fost facută, în prealabil, nicio analiză sau un studiu de impact referitor la cea ce implică trecerea clasei pregătitoare la școală, deși privește 200.000 de copii.

Cu toate acestea pe 29.02.2012 magistrații Curții de Apel București au respins acțiunea în instanță a părinților privind anularea ordinului privind clasa pregătitoare ca nefiind o încălcare a Constituției.

Revendicările părinților se bazau pe modalitatea de aprobare a ordinului ministrului educației fără dezbatere publică și cea de înscriere la școală bazată pe principiu arondării, a accesului la școlile cu predare în limba maternă și pe incapacitatea școlilor de a se adapta într-un timp atât de scurt nevoilor copiilor preșcolari (somn) dar și programul after-school pe care puține școli îl au.

Astăzi, 05.03.2012  începe prima rundă de înscrieri potrivit metodologiei ministerului educatiei. Teoretic. Practic nu, pentru ca softul special creat pentru înscriere s-a defectat. Asta spune multe despre superficialitatea cu care guvernul trateaza reforma în educație.

Problemele identificate:

    1. Dotarea școlilor

a. Mobilier și finanțare

În principiu, functionarea clasei pregatitoare la școală presupune existența unor spații disponibile la nivelul școlilor pentru încă un an școlar (0 + I-VIII deja existente), cea ce nu este cazul, majoritatea școlilor aglomerăndu-se si trecand la program pe două schimburi cea ce este total în dezavantajul copiilor. Pentru invățământul simultan se mai adaugă o clasă în plus la cele existente fiind simultan în același spațiu și cu același dascăl clasa pregătitoare, clasa intâi și clasa a doua.

De asemenea sălile de clasă, pentru clasa pregătitoare, trebuie dotate cu mobilier școlar special cea ce înseamnă resurse financiare mari pentru asigurarea amenajării acestor spații. Este nevoie de achiziția unor mijloace materiale pentru realizarea activităților de invatare specifice acestei clase, sume nealocate în bugetul învățământului cu această destinație.

b.    Economisire prin comasarea claselor

În cazul învățământului preșcolar există prevederea ca numărul de copii/grupă să fie între 15-20, în timp ce la nivelul învățământului primar este între 20-25, astfel prin integrarea clasei pregătitoare în cadrul școlii se economisește o clasă de copii școală la 4 grupe preșcolari.

Un alt aspect de economie identificat este acela că învățământul general obligatoriu conține 10 clase. Prin introducerea clasei pregătitoare se economisește un an școlar din cei 10 obligatorii.

Întrebarea noastră este: cele 10 clase pot fi considerate 10 dacă includ o clasă preluată de la grădiniță, cu programă de învățământ preșcolar?

 2.     Procedura de înscriere

Un alt aspect care se dorește o noutate, fără însă nicio relevanță sau eficiență, este procedura  de înscriere in clasa pregătitoare și clasa întâi  in baza unei metodologii și a unui calendar extrem de complicat sub directa coordonare și supervizare a inspectoratelor școlare, că tot vorbim de autonomie și descentralizare în luarea deciziilor.

Perioada de înscriere este 5-16.03.2012 pentru școala de circumscripție, 20-27 martie când opțiunea este o altă școală, 23-25.04.2012 când nu au fost locuri la școala pentru care s-a optat, se alege o altă școală din cele care mai au locuri libere, 11-18.05.2012 când se optează pentru o școală cu locuri vacante

a.     Vârsta

– copiii care împlinesc 6 ani in perioada 01.09.2012-31.12.2012 pot fi înscriși la clasa 0, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice a acestora făcută de specialişti atestă pregătirea copiilor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare;

– copiii care au împlinit la 31.08.2012 vârsta de 6 ani intra la clasa 0 sau în clasa I la solicitarea părinților și dacă sunt înscrişi şi frecventează în anul şcolar 2011-2012 grupa mare, pregătitoare pentru şcoală sau dacă nu sunt înscrişi sau nu frecventează grupa mare, pregătitoare pentru şcoală, în anul şcolar 2011-2012, dar evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea copilului pentru parcurgerea cu succes a clasei I. În cazul în care rezultatul evaluării arată că dezvoltarea psihosomatică nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei I, copiii vor fi înscrişi în clasa pregătitoare;

– copiii care au împlinit la 31.08.2012 vârsta de 7 ani intra la calasa I.

Au fost evaluați copii care la 31.08.2012 nu împlinesc încă 6 ani (5 ani+) dar care au primit evaluare pentru clasa pregătitoare. Prin acest fapt s-a încalcat principiul legal stabilit de metodologie.

La 5 ani și câteva luni un copil este scos dintr-un mediu sigur (al grădiniției) unde educatoarea și îngrijitoarele au obligația de a-l supraveghea inclusiv la mersul la toaleta, acum va fi expus printre copii mai mari, inclusiv de clasa VIII să relaționeze și să coabiteze, fără a se stabili nicio obligație în sarcina școlii privind protecția acestor copii mici.

         Aceste situații pot crea blocaje emoționale unui copil de 5 ani și câteva luni<

b.    arondarea

În procedura de înscriere devine obligatorie înscrierea in circumscriptie, optiunea pentru o altă școală fiind limitată de locurile rămase disponibile după înscrierea copiilor din circumscripție. În situația în care numărul locurilor disponibile este mai mic decât numărul doritorilor există un set de criterii in vederea departajării. Evident că la şcolile bune vor fi mai mult cereri decât cele rămase libere şi astfel intră în etapa a treia, care îi duce în şcoala de proximitate dacă mai sunt locuri libere sau către o altă şcoală care mai are locuri libere. Potrivit acestei proceduri, se reduc drastic şansele ca părinţii să îşi înscrie copiii la altă şcoală decât cea de proximitate. Ministerul Educaţiei nu îşi va permite să lase copii neînscrişi, dar ce folos, dacă nu poţi să alegi şcoala.

Criteriile sunt:

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii;

c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte sau provine dintr-o familie monoparentală;

d) existenţa unui document care dovedeşte că unul dintre părinţi este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/angajat în învăţământ;

e) existenţa unui frate/a unei surori a copilului înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea;

f) alte criterii stabilite la nivelul școlii și aprobate de comisia județeană/ Mun. București.

De exemplu, dacă în circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ Sc. Gen.280 există 40 de copii care trebuie înscrişi la clasa pregătitoare şi 61 de copii care trebuie înscrişi la clasa I, atunci şcoala primeşte prin planul de şcolarizare două clase pregătitoare (50 de locuri) şi 3 clase I (75 de locuri). Ca urmare, numărul de locuri libere este de 10 la clasa pregătitoare (50-40) şi 14 la clasa I (75-61), locuri pe care pot fi înscriși copii din alte circumscripții.

Apreciem că acest fapt încalcă dreptul părinților de a alege tipul, calitatea educației copiilor lor.

 c.      Evaluarea psihosomatică

Se face de către centrul judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. Asta presupune că toți copii din județ/ București sunt duși într-un singur centru unde pot fi evaluați de comisie.

O comisie care vede cca.5.000 de copii intr-o perioadă de 10 zile (20-29.02.2012) adică 500 copii/zi nu poate fizic să fie obiectivă.

Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului este comunicat, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Să nu neglijăm stresul la care este expus copilul pe durata evaluării și în cazul în care rezultatul evaluării este negativ. Cum îi explici unui copil de 5 ½ – 6 ani că a nu face clasa 0 anul astă la școală ca ceilalți colegi ai lui nu e o tragedie?

3.     Curricula

Potrivit pachetului curricular la clasa pregătitoare se vor efectua 20 ore/săptămână, materiile care vor fi studiate la clasa pregătitoare sunt Comunicare şi limbă română (5-7 ore), Educaţiei pentru societate (1-2 ore), Religie (1 oră), Matematică şi explorarea mediului, Muzică şi Mişcare (2-3 ore), Tehnologii de informare şi comunicare (opţional, 0-1 ore), Educaţie fizică şi sport (1-2 ore), Dezvoltare personală (1-2 ore) şi Arte vizuale şi lucru manual (1-2 ore).

Având în vedere că sunt prima generație, vor fi cobaii acestei reforme. Se va vedea pe ei dacă 20 ore/ săptămână e mult sau nu, dacă vor fi sau nu prea obosiți după a doua parte a săptămânii și dacă stresul competițional de la vârstă atât de mică este sau nu dăunător

4. Formarea profesională a cadrelor didactice

Cadrele didactice care predau la această grupă au nevoie de un program de formare special. Potrivit ordinului acesta va fi de  care  se va desfășura  în perioada vacanței de vară în perioada acestora de concediu. Ca ultimă informație formatorii județeni vor realiza cursurile în format on-line cu cadrele didactice care vor activa la clasa pregătitoare, pe perioada vacanței de vară dar și consiliere în cursul anului școlar. Mai corect spus, vor învăța din mers, iar cobaii sunt copiii noștii.

Fără a se analiza resursa umană disponibilă la nivelul inspectoratelor școlare se discută de detașarea educatoarelor la școli pentru a prelua clasa pregătitoare. Dincolo de prevederea Codului Muncii care permite angajatorului schimbarea temporară a locului muncii, detașarea nu poate fi dispusă decât pentru 6 luni. După această perioadă, salariatul trebuie să-și dea consimțământul pentru continuarea detașării. Ce va face școala dacă educatoarea refuză în timpul anului școlar continuarea detașării, acesta fiind un drept al ei ?

Înțelegem nemulțumirea cadrelor didactice care trebuie să realizeze recenzarea elevilor pentru clasa pregătitoare și clasa întâi, fără să fie plătite pentru această activitate suplimentară, neprevăzută în fișa postului.  Inspectoratul școlar ar trebui să știe că aceste date există în grădinițe.

Concluzia:

Toate elementele anterior expuse nu fac decât să întregească o imagine de superficialitate, lipsă de responsabilitate față de copii și incapacitate de organizare a procesului de învățământ motiv pentru care este necesară revenirea clasei pregătitoare la grădiniță și nu în cadrul școlii, cel puțin până când problemele identificate de noi se vor soluționa.

%d bloggers like this: